OPEN CALL: Ruimte zoekt Kunstenaar – Een Gratis Kader voor de Maker

[NL] Een radicaal residentieprogramma dringt zich op. Eén die zich niet laat verleiden tot de commercialisering en kapitalisering van de kunstenaar en zijn cruciale existentiële werkruimte; maar volledig inzet op het bieden van kansen.

[EN] A radical residency program is imperative. One that does not allow itself to be seduced by the commercialization and capitalization of the artist and his crucial existential workspace; but is fully committed in providing opportunities.

Residentie : van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022 (1 resident om de 2 maand)

Inschrijvingsperiode: Vanaf 1 juni tot 31 juli 2021

Ensemble vzw – Paul Bergmansdreef 2/Citadelpark – 9000 Gent – België
Organisatie : Collectief Les XXI (Les Vingt-et-Uns) – Atelier Ensemble

Residency : September 1, 2021 – August 31, 2022 (1 resident every 2 months)

Registration period : June 1  – July 31, 2021

Ensemble vzw – Paul Bergmansdreef 2/Citadelpark – 9000 Ghent – Belgium
Organization: Collective Les XXI (Les Vingt-et-Uns) – Atelier Ensemble

Ensemble vzw & Atelier Ensemble

[NL] Ensemble vzw beheert de tijdelijke invulling van het voormalig dierenasiel in het Citadelpark. In afwachting van een definitieve, nieuwe bestemming door de stad, zetten wij drie jaar lang de deuren wagenwijd open. Ensemble vzw is een samenwerking tussen Collectief Les XXI (Les Vingt-et-Uns), Dienst Outreached Werken, KLAP (Kunst & Literair Actueel Platform), OurEcoLifestyle, Salon Ensemble en Waterfront Festival. Allemaal Gentse initiatieven die gemeenschappelijke waarden delen: inclusie, creativiteit, duurzaamheid en gastvrijheid.

[EN] Ensemble vzw will be responsible for the temporary occupation of the former animal shelter in the Citadel Park. In anticipation of a definitive, new destination by the city, we will open the doors for three years. Ensemble vzw is a collaboration between Collective Les XXI (Les Vingt-et-Uns), Dienst Outreached Werken, KLAP (Platform for Contepmorary Art & Literature), OurEcoLifestyle, Salon Ensemble and Waterfront Festival. All Ghent initiatives that share common values: inclusion, creativity, sustainability and hospitality.

Members of Collective Les XXI, pictures by Marieke Descheemaecker

“Hoewel onze atelierruimte beperkt is, trachten we samen met Collectief Les XXI en Ensemble vzw zoveel mogelijk kansen te bieden voor de kunstenaar die het vandaag de dag broodnodig heeft. Zo bieden we met ons residentieprogramma twee maand gratis atelier en materiaal aan.”

Adam Van Den Berghe, Hoofdredacteur KLAP

De Missie van het Residentieprogramma Een Gratis Kader voor de Maker

[NL] Wij zijn van mening dat veel kunstenaars binnen de geijkte paden van het kunstenlandschap te weinig opportuniteiten krijgen aangeboden, dit mede door de terugvallende subsidies en steeds oplopende kosten van materiaal en atelierruimte. Daarom bieden wij met dit project zowel de kansen als de ruimte voor het ontplooien en het tentoonstellen van de kunstenaar die het vandaag de dag broodnodig heeft. Atelier Ensemble voorziet gedurende twee maand gratis een afgezonderde atelierruimte en basismateriaal zodat de resident in stilte zijn creatie kan vormgeven. Het staat hierbij de kunstenaar vrij of hij/zij/die al dan niet wil samenwerken met Collectief Les XXI of andere entiteiten van de Ensemble vzw (Salon Ensemble, Studio Ensemble). Halverwege de residentie wordt een interview ingepland dat gepubliceerd wordt op KLAP. Tevens ondersteunt de werking de deelnemers in de mogelijkheid om zelf sociale-/culturele projecten op te zetten in samenspraak met de verantwoordelijken van Ensemble vzw: zoals boekvoorstellingen, tentoonstellingen, workshops, etc. Tijdens de residentieperiode kan de kunstenaar zijn/haar/hun werken te koop aanbieden aan het publiek. Bij verkoop gaat 80% integraal naar de kunstenaar en wordt de overige 20% ingezet om de werking van Collectief Les XXI en Ensemble vzw te ondersteunen in hun missie en visie.

The Mission of the Residency program
A Free Framework for the Maker

[EN] We believe that many artists are offered too few opportunities within the traditional paths of the arts landscape, partly due to the declining subsidies and ever-increasing costs of materials and studio space. Therefore, with this project we offer both the opportunities and the space for the development and exhibition of the artist that today desperately needs it. Atelier Ensemble provides a secluded studio space and basic materials free of charge for two months so that the resident can quietly shape their creation. The artist is free to choose whether or not he/she/they wishes to collaborate with Collective Les XXI or other entities of Ensemble vzw (Salon Ensemble, Studio Ensemble). Halfway through the residency an interview is scheduled that is published on KLAP. The organization also supports the participants in the possibility of setting up their own social/cultural projects in consultation with those responsible for Ensemble vzw: such as a book presentation, exhibition, workshop, etc. During the residency, the artist can offer his/her/their works for sale to the public. In the case of a sale, 80% goes to the artist and the remaining 20% is used to support the operations of Collective Les XXI and Ensemble vzw in their mission and vision.

Posterdesign by Fred Meeuwens & Marine Boey (Collective Les XXI)

“Although our studio space is limited, together with Collectief Les XXI and Ensemble vzw we try to offer as many opportunities as possible for the artist who desperately needs it today. For example, with our residency program we offer a free studio and material for two months.”

Adam Van Den Berghe, Editor-in-Chief KLAP

Algemene richtlijnen voor Deelname aan het Residentieprogramma

[NL] Het doel van de inzending is het voorstellen van werken in overeenstemming met de missie van Ensemble vzw. De jury behoudt zich het recht voor om creaties uit te sluiten die niet haalbaar blijken te zijn binnen de grenzen van de praktische mogelijkheden van Ensemble vzw, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de voorgestelde werken effectief zullen worden tentoongesteld. Het residentieprogramma staat open voor iedereen. Toegankelijkheid kan aangevraagd worden.  

Kunstenaars kunnen hun kandidatuur per mail (atelier@ensemble.gent) indienen door één kunstwerk door te sturen dat minder dan twee jaar oud op het moment van de indiening ervan is. De inzending wordt aangevuld met een motivatie en een portfolio. Om elke kunstenaar gelijke kansen te bieden, worden mits de praktische mogelijkheden, zoveel mogelijk inzendingen gedurende de maand augustus ten toon gesteld aan het grote publiek. De ingezonden kunstwerken moeten dus ook daadwerkelijk ter beschikking gesteld worden om te exposeren tijdens deze overzichtstentoonstelling. De jury zal hieruit vijf residenten selecteren. Het publiek krijgt tijdens deze periode de kans om eveneens één resident te selecteren.

Zoals reeds vermeld krijgen de deelnemers gedurende twee maand gratis ruimte en mogelijkheden. Het enigste wat wij van hen verwachten is het afstaan van één werk, dat tijdens de residentie is geproduceerd, voor onze vaste collectie. Dit werk zal na het aflopen van de jaarlijkse residentieperiode in de overzichtstentoonstelling van 1 tot 30 september 2022 kenbaar gemaakt worden aan het grote publiek.

General Guidelines for Participation in the Residency Program.

The purpose of the submission is to present works in accordance with the mission of Ensemble vzw. The jury reserves the right to exclude creations that prove to be unachievable within the limits of the practical possibilities of Ensemble vzw, taking into account that the proposed works will be effectively exhibited. The residency program is open to everybody. Accessibility can be requested.

Artists can submit their candidacy by email (atelier@ensemble.gent) by submitting a single work of art that is less than two years old at the time of submission. The submission is supplemented with a motivation and a portfolio. In order to offer every artist equal opportunities, as many submissions as possible will be shown to the general public during the month of August, subject to the practical possibilities. The submitted works of art must therefore actually be made available for exhibiting during this retrospective exhibition. The jury will select five residents from this. During this period, the public will also have the opportunity to select one resident.

As already mentioned, the participants will receive free space and opportunities for two months. The only thing we expect from them is to donate one work, produced during the residency, for our permanent collection. This work will be presented to the general public at the end of the annual residency in the retrospective exhibition from September 1 till September 30, 2022.

“In de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw was het vooral de connaisseur die bepaalde wat zogenaamde goede kunst en smaak was. Vandaag neemt de curator deze rol over. De kunstwereld en het kunstenlandschap gaan steeds meer over de persoonlijke relatie tussen de curator en de kunstenaar. Veel mensen met artistiek kwaliteiten vallen hierdoor uit de boot. Wij stellen ons hier radicaal tegen en bieden voor iedereen gelijke kansen. Zo is de interne jury democratisch verkozen en is de externe jury zorgvuldig uitgekozen.”

Adam Van Den Berghe, hoofdredacteur KLAP

De Vakjury bestaat uit:

Interne jury:


Adam Van Den Berghe
(alumni Artevelde Hogeschool leerkracht Geschiedenis & Plastische Opvoeding, hoofdredacteur KLAP, kunstenaar, kunstwetenschapper en stichtend lid van Collectief Les XXI & Ensemble vzw)

Anne Sofie Ravnsbæk Geertsen
(architect, kunstenaar en lid van Collectief Les XXI)

Frederik De Spiegeleer
(experimentele psycholoog, kunstenaar en lid van Collectief Les XXI).

Externe jury:

Kurt De Munter
(ONE – Ruimte voor Kunst & Dialoog)

Josefien Cornette
(activist, kunstenaar, kunstwetenschapper, schrijver en winnaar Scriptieprijs DiverGent 2021).

The professional jury consists of :

Internal jury:


Adam Van Den Berghe
(alumni Artevelde College: teacher of History & Plastic Education, editor in chief KLAP, art scientist and founding member of Collective Les XXI & Ensemble vzw)

Anne Sofie Ravnsbæk Geertsen
(artist, architect and member of Collective Les XXI)

Frederik De Spiegeleer
(musician, artist, experimental psychologist and member of Collective Les XXI).

External jury:

Kurt De Munter
(ONE – Space for Art & Dialogue),

Josefien Cornette
(activist, artist, art scientist, writer and winner of the DiverGent 2021 thesis prize).

“In the 19th and first half of the 20th century, it was mainly the connoisseur who determined what was so-called good art and taste. Today the curator takes over this role. The art world and the art landscape are increasingly about the personal relationship between the curator and the artist. Many people with artistic qualities are left out because of this. We are radically opposed to this and offer equal opportunities for everyone. For example, the internal jury was elected democratically and the external jury was carefully selected. “

Adam Van Den Berghe, Editor-in-Chief

Verloop Residentieprogramma

Inzending:
van 1 juni tot 31 juli 2021

Overzichtstentoonstelling inzendingen:
van 1 augustus tot 31 augustus 2021

Eerste resident:
van 1 september tot 31 oktober (interview KLAP begin oktober) 2021, tentoonstelling

Tweede resident:
van 1 november tot 31 december (interview KLAP begin december) 2021, tentoonstelling

Derde resident:
van 1 januari tot 28 februari (interview KLAP begin februari) 2022, tentoonstelling

Vierde resident:
van 1 maart tot 31 april (interview KLAP begin april) 2022, tentoonstelling

Vijfde resident:
van 1 mei tot 30 juni (interview KLAP begin juni) 2022, tentoonstelling

Zesde resident:
van 1 juli tot 31 augustus (interview KLAP begin augustus) 2022, tentoonstelling

Overzichtstentoonstelling residentieprogramma:
van 1 september tot 30 september 2022

Course of the Residency Program

Submission: June 1 – July 31, 2021

Retrospective exhibition of entries: August 1 – August 31, 2021

First resident: September 1 – October 31 (interview KLAP beginning of October) 2021, exhibition

Second resident: November 1 – December 31 (interview KLAP beginning December) 2021, exhibition

Third resident: January 1 – February 28 (interview KLAP beginning February) 2022, exhibition

Fourth resident: March 1 – April 31 (interview KLAP beginning of April) 2022, exhibition

Fifth resident: May 1 – June 30 (interview with KLAP beginning of June) 2022, exhibition

Sixth resident: July 1 – August 31 (interview KLAP beginning of August) 2022, exhibition

Retrospective exhibition residency program: September 1 – September 30, 2022

Please send your submission to, or for more information contact, Adam Van Den Berghe – atelier@ensemble.gent